Regulamin


Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.
Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu organizacji Konferencji SmartUp! 2021. Wydarzenie jest związane także z wdrażaniem programów i projektów z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody oraz w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle okre%